surhandak.wordpress.com
Անապահով ընտանիքի խնդիրները և Ազատ Անկախ Հայաստանը
Հայերուս թուքը Դուն խելոք, հաշվով վաճառական ես, Մյուլք, փող ու ապրանք, կասեն, շատ ունես. — Բայց թե փողեդ շահ չունի Հայաստան, Թըքել ենք քու ալ, փողիդ ալ վըրան։ Քաջ ես, լըսել ենք, ինքըդ մեծավոր…