summerocean.me
Chuyện mới đến Sài Gòn
Bài viết về những chuyện mắc cười từ thời mới vào Sài Gòn. :)) Đọc lại vẫn thấy nhịn cười không nổi. (Post trên facebook ngày Sep 15, 2013) Nhân thể đã làm việc hơi chăm chỉ nguyên 1 tuần, và…