sukhavatidharma.wordpress.com
stick to your method!
ההנחייה המדויקת ביותר ששיפו שנג-ין מורה הצ'אן המנוח שלי היה נוהג לתת היא זו: stick to your method! (עברית: דבוק בשיטה!) כוונתו הייתה בהקשר לטכניקת המדיטציה אותה אנחנו מתרגלים: אם אנחנו סופרים נשימו…