suhas.online
“आजच्या” गणेश मंडळाची सभा….
(स्थळ – हर्क्युलस सार्वजनिक गणेश मंडळाचे कार्यालय)”अरे रघ्या…..ए रघ्या.. समोश्याचा अजून एक राउंड होऊन जाऊ दे…””सब खतम हो गया साब…””खतम? जा त्या…