starbase972.com
עדכונים ויראליים, פרסומת ותמונות, בכורות, ראיונות, פסקול, STO ומרצ'נדייז
נפתח בעדכון מהחזית הויראלית, משהו מרענן ומקורי בהתרחשויות הרגילות סביב "סטאר טרק" החדש. נתחיל באתר הריק ( שהתגלה בעקבות חיבור רמזים שעלו מאתרים שהתגלו בתמונות של המסיבות, וההשערות היו שמש…