stanelyrajan.wordpress.com
அகிலா என்பவரின் சிக்கல் பெரும் சிக்கலாகின்றது…
இந்த அகிலா என்பவரின் சிக்கல் பெரும் சிக்கலாகின்றது, சிலர் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பினை விமர்சித்துகொண்டிருக்கின்றார்கள் அவருக்கு பிடித்தமான மதத்திற்கு அவர் மாறியிருக்கின்றார், அப்பொழுதுதான் வழக்குகள் பா…