spiritualsoundingboard.com
How do you warn someone about a dangerous spiritual group? What if that person is your spouse?
*** How do you warn someone about a dangerous or spiritually abusive leader or group? What if that someone is your spouse? ***