spacebarzine.co
Right here waiting
Right here waiting By : Wimonporn R. Size : 14.2 x 13.9 cm ซีนรวมภาพคนรอจากสถานที่ต่างๆใน 5 ประเทศ ที่ศิลปินได้เดินทางท่องเที่ยวไปเยือนและเก็บภาพเอาไว้