spacebarzine.co
Osaka 24531
Osaka 24531 by : PARE NADDA Size : 21.0 x 29.7 cm – Photo Zine – โอซาก้าในเดือนตุลาคม วันที่เริ่มต้นฤดูหนาว ช่วงเวลาที่พวกเราอายุ 2 ,45 และ 31 ปี ตอนนั้นเองที่เพิ่งรู้ว่าตาพูดได้เท่ากับปากเลย