spacebarzine.co
A guide to a fairy commune for human
A guide to a fairy commune for human By : orangoing Size : 9.5 x 13 cm ซีนภาพประกอบของศิลปินที่ได้รับรางวัลการประกวดที่ต่างประเทศ ลายเส้นน่ารัก เข้าถึงง่าย เล่าเรื่องด้วยภาพถึงการที่มนุษย์เดินทาง ไปยังโลกของภูติในแบบที่ไม่เคยพบที่ไหนมาก่อน