sotaygiadung.com
Công dụng tế bào gốc trong công tác chữa bệnh hiểm nghèo
Tế bào gốc là các tế bào sinh học có khả năng biệt hoá thành các tế bào khác, từ đó phân bào để tạo ra nhiều tế bào gốc hơn.