sorentranslation.com
در سرقت ادبی مستقیم نویسنده تمامی مطالب،آثار و یا ایده های دیگران را به نام خود ثبت می کند
در سرقت ادبی موزاییکی نویسنده جملات را بدون تغییر دادن ساختار آن و تنها با استفاده از کلمات مترادف مطلب خود را آماده می کند.