sootinclaimon.wordpress.com
ซอกแซกอาเซียน : 9 มกราคม 2563 #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย
#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า ซอกแซกอาเซียน : 9 มกราคม 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563, 06.00 น. การประชุมรัฐมนตรีเกษตร ป่าไม้ และประมงของอาเซียนและอาเซียนบว…