sootinclaimon.wordpress.com
ส่องเกษตร : คิดแบบเกษตรกร
#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า x ส่องเกษตร : คิดแบบเกษตรกร วันพุธ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 06.00 น. กลางเดือนธันวาคมของปีนี้ เริ่มมีข่าวเกษตรกรซื้อน้ำมาใช้ในการเกษตร…