sootinclaimon.wordpress.com
แจงสี่เบีย :กรมพัฒนาที่ดินแนะวิธีจัดการน้ำอย่างประหยัดช่วงหน้าแล้ง
ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันอังคาร ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560, 06.00 น. x กรมพัฒนาที่ดินแนะวิธีการจัดการน้ำอย่างประหยัด เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่เตรียมความพร้อม ลดควา…