sootinclaimon.wordpress.com
“อภิวรรษ สุขพ่วง” เกษตรกรรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง
ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือเส้นทางเศรษฐี วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ปีที่ 21 ฉบับที่ 409 เพียงพอเพื่อพ่อ อันติกา “อภิวรรษ สุขพ่วง” เกษตรกรรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง พ…