sootinclaimon.wordpress.com
มหัศจรรย์พันธุ์ข้าวมงคล
ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือเส้นทางเศรษฐี วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ปีที่ 21 ฉบับที่ 409 เศรษฐศาสตร์ริมทาง จ่าบ้าน มหัศจรรย์พันธุ์ข้าวมงคล “ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ศึกษาการท…