sootinclaimon.wordpress.com
นักปั่น…ไม่ฟุ้งเฟ้อ หวังใช้ “ภาพถ่าย” ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือเส้นทางเศรษฐี วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ปีที่ 21 ฉบับที่ 409 เพียงพอเพื่อพ่อ พารนี นักปั่น…ไม่ฟุ้งเฟ้อ หวังใช้ “ภาพถ่าย” ให้เป็…