sootinclaimon.wordpress.com
ร้านปัจจัยการผลิตคุณภาพประชารัฐ อีกก้าวเพื่อการพัฒนาเพื่อเกษตรกร
ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือเทคโนโลยีชาวบ้าน วันที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ปีที่ 28 ฉบับที่ 626 เรื่องเล่าจากสองข้างทาง ธนสิทธิ์ เหล่าประเสริฐ ร้านปัจจัยการผลิตคุณภาพประชารัฐ อีกก…