sootinclaimon.wordpress.com
เลี้ยงสุกรหน้าแล้ง ต้องระวังอะไรบ้าง?
ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือเทคโนโลยีชาวบ้าน วันที่ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ปีที่ 28 ฉบับที่ 622 เทคโนโลยีปศุสัตว์ เลี้ยงสุกรหน้าแล้ง ต้องระวังอะไรบ้าง? จากที่ในขณะนี้สภาพภูมิอากาศ…