sootinclaimon.wordpress.com
เปลี่ยนเงินหวยเป็นเงินออม
ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือเทคโนโลยีชาวบ้าน วันที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ปีที่ 28 ฉบับที่ 616 บัญชีชาวบ้าน วิโรจน์ เฉลิมรัตนา virojch@yahoo.com เปลี่ยนเงินหวยเป็นเงินออม เคยม…