sootinclaimon.wordpress.com
พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อไม้ผล
ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อไม้ผล ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2559 ผลกระทบต่อพืชและสัตว์เศรษฐกิจ ระยะนี้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอาก…