sootinclaimon.wordpress.com
เรื่องถ่าย ไม่ง่าย
ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือเส้นทางเศรษฐี วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558 ปีที่ 21 ฉบับที่ 381 ไร้โรคาพาร่ำรวย นายแพทย์กิตติ โตเต็มโชคชัยการ เรื่องถ่าย ไม่ง่าย ถ้าเรียกตามภาษาชาวบ้า…