sootinclaimon.wordpress.com
เมนูกะเพรา เขาว่าสิ้นคิด (แต่คิดถึงเป็นสิ่งแรก)
ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือเทคโนโลยีชาวบ้าน วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558 ปีที่ 27 ฉบับที่ 607 ผักในบ้านของคนขี้เกียจ เชตวัน เตือประโคน เมนูกะเพรา เขาว่าสิ้นคิด (แต่คิดถึงเป็นสิ่…