sootinclaimon.wordpress.com
ผลกระทบทางการเกษตรระยะ 7 วัน
ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตรตามภาคต่าง ๆ ระหว่าง 03 กุมภาพันธ์ 2559 – 09 กุมภาพันธ์ 2559 ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 4-6 ก.พ. อุ…