sootinclaimon.wordpress.com
ผลกระทบทางการเกษตรระยะ 7 วัน
ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตรตามภาคต่าง ๆ ระหว่าง 29 มกราคม 2559 – 04 กุมภาพันธ์ 2559 ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 29-31 ม.ค. อุณห…