sonnyspianos.wordpress.com
Ebony Steinway 1098 Upright 46 1/2″ 1984 (SEE SONNYS VIDEO) Showroom Condition – $7500
Ebony Steinway 1098 Upright 46 1/2″ 1984 (VIDEO) Showroom Condition $7500 Play the Video See More Photos. Showroom condition, Steinway Upright Model 1098, satin ebony one owner, lightly playe…