sokhanesabz.com
خطاهای شناختی مهم در روانشناسی - آموزشهایی جهت رشد سخن سبز
خطاهای شناختی یا Cognitive Errors از جمله بحث‌های مهم در حوزه مدیریت و روانشناسی محسوب می‌شو
فرزانه قهرمانی