sokaniwaalone.wordpress.com
Baala Muqam Me Da Ishq Darko No Pa Sar Aokhate
Baala Muqam Me Da Ishq Darko No Pa Sar Aokhate Noom Kho De Ghal Sho Che Zama Da Zrha Pa War Aokhate, Grana Khata Shwale Ka Pal Dy Be Lagama Shwlo Nan Che Aghyar Sara Zma Pa Zorh Sadar Aokhate, Zma …