softblog.tw
ePub電子書轉換工具-Coolmuster ePub Converter 2.1.20 中文免安裝 | 軟體部落
Coolmuster ePub Converter 是一款能夠將 doc, pdf, html, txt, mobi 等格式轉換為 ePub 電子書格式的轉換工具,同時也支援各平台的 ePub 閱讀器,並且支援對電子書的批量轉換,也可以將多個轉換後的電子書文件合併成為一個。 Coolmuster ePub Converter 功能 HTML 轉 ePub MOBI 轉 ePub PDF 轉 ePub Text 轉 ePub Word 轉 ePub 軟體名稱: Coolmuster ePub Converter 軟體版本: V2.1.20 軟體語言: 多國語言(繁體中文) 官方網站: 官方網站 下載連結: 免安裝版下載