soclaimon.wordpress.com
การศึกษาถึงการจัดการน้ำที่มีผลต่อผลผลิตของข้าวพันธุ์ กข 23
ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตร…