soclaimon.wordpress.com
การเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนต่าง ๆ ของว่านสี่ทิศและการตรวจหาอนุภาคไวรัส
ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตร…