soclaimon.wordpress.com
การศึกษาพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อที่มีลักษณะกล้ามเนื้อขุ่นขาวชนิดต่าง ๆ ในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม
ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตร…