soclaimon.wordpress.com
ผลักดันการเชื่อมโยงเครือข่าย… แก้ปัญหาด้านตลาดผลไม้ตะวันออก – บอกกล่าวเล่าขาน
ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลิ…