soclaimon.wordpress.com
ศึกษาการควบคุมไมยราบยักษ์โดยใช้สารเคมีพวก ฮอร์โมน บางชนิด
ผู้แต่ง: อัมพร สุวรรณเมฆ; วีระพงศ์ เกียรติสุนทร ชื่อเรื…