soclaimon.wordpress.com
ความสัมพันธ์ระหว่างอายุเก็บเกี่ยวกับปริมาณน้ำตาลในอ้อยพันธุ์ต่าง ๆ
ผู้แต่ง: ปรีดา จาติกวณิช; ภาวิณี โชติกันตะ; นริศร ขจรผล…