soclaimon.wordpress.com
การใช้ซัคซินิคแอซิดทูทูไดเมททิลไฮดราไซด์ กับดาวเรืองพันธุ์ซอฟเวอเรน เพื่อปลูกเป็นไม้กระถาง
ผู้แต่ง: สมเพียร เกษมทรัพย์; จำเริญ ยืนยงสวัสดิ์ ชื่อเร…