soclaimon.wordpress.com
การเปรียบเทียบผลของยากำจัดวัชพืชบางชนิดในกล้วยไม้หวายปอมปาดัวร์
ผู้แต่ง: จิตราพรรณ พิลึก; อัมพร สุวรรณเมฆ; ณรงค์ อัศกุล…