soclaimon.wordpress.com
การสำรวจโรคไวรัสยาสูบประเภทบ่มไอร้อนในเขตปลูกจังหวัดเชียงใหม่ปี 2520-2521
ผู้แต่ง: ภิญโญ จักรอิศราพงศ์; ณรงค์ นันทพันธ์; กาหร่าย …