soclaimon.wordpress.com
การคาดคะเนผลผลิตของข้าว กข.7 ในดินตะกอนน้ำจืดและน้ำกร่อยของภาคกลาง 1. จากการเจริญเติบโตของพืช
ผู้แต่ง: ไพบูลย์ ประพฤติธรรม ชื่อเรื่อง: การคาดคะเนผลผล…