soclaimon.wordpress.com
ศึกษาและเปรียบเทียบองค์ประกอบของน้ำมันพืชที่แปรสภาพโดยการผ่านไฮโดรเจน
ผู้แต่ง: สุมิตรา ปัทมดิลก; ไพจิตร จันทรวงศ์ ชื่อเรื่อง:…