soclaimon.wordpress.com
การศึกษาวิธีเก็บตัวอย่างใบของต้นยางอายุมากเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหารสำหรับพิจารณาการใช้ปุ๋ย
ผู้แต่ง: อาร์นอทท์, จี.ดับเบิลยู.; มาแรนิสสัน, อาร์.เจ.…