soclaimon.wordpress.com
การศึกษาอิทธิพลของการออกแบบภาชนะบรรจุที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภควัยเด็ก
ผู้แต่ง: ธนิดา ฉั่วเจริญ; ภิญญา ศิลาย้อย ชื่อเรื่อง: กา…