soclaimon.wordpress.com
การศึกษากำหนดเวลาฉีดเชื้อพันธุ์อันเหมาะสมในวัวนมขณะแสดงอาการเป็นสัด
ผู้แต่ง: Koshi, J.H.; จรัญ จันทลักขณา; เสนาะ อ่ำรอด; ปร…