soclaimon.wordpress.com
การศึกษาการใช้วัคซีนอนาพลาสโมซีสแก่โคพันธุ์เจอร์ซี่และการควบคุมปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
ผู้แต่ง: ธำรง สิชฌนกุล; พิบูล ไชยอนันต์; รำพึง ดิสสะมาน…