soclaimon.wordpress.com
การศึกษาเกี่ยวกับเส้นใยและกายวิภาคของไม้ 12 ชนิด จากภาคใต้ของประเทศไทย
ผู้แต่ง: วิวัฒน์ โสภารัตน์; สุนทร พันธุวาณิชย์ ชื่อเรื่…