soclaimon.wordpress.com
การศึกษาลักษณะการงอกของท่อนพันธุ์อ้อยที่มีจำนวนต่างๆ กันในฤดูกาล
ผู้แต่ง: ปรีดา จาติกวณิช; จรัสพร ถาวรสุข ชื่อเรื่อง: กา…