soclaimon.wordpress.com
การศึกษาลักษณะการงอกของท่อนพันธุ์อ้อยที่มีจำนวนตาต่าง ๆ กัน
ผู้แต่ง: ปรีดา จาติกวณิช ชื่อเรื่อง: การศึกษาลักษณะการง…