socconvera.wordpress.com
Thẩm Thăng – Ngoại truyện: Mùa hè
Lời tác giả: Đây là câu chuyện của rất lâu sau này.