sobhmashhad.ir
پیام شهردار مشهد مقدس به مناسبت روز جهانی قدس - پایگاه خبری صبح مشهد
روزقدس روز محشری است که درآن نظامی جعلی قراراست به پرسشهایی سخت وعقوبتی سخت تر گرفتار آید ، رژیمی ساخته وپرداخته پیراستعمار به قیمومت استعمارنو آمریکایی ، رژیمی کودک کش که ضحاک هزاره سوم تاریخ بشری است . شهردار مشهد مقدس با انتشار پیامی از همه مردم برای شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس دعوت